Search
  • Papers


Search results

  1. Dmitry Ivanov, Alexander Ipatov, Dmitry Marshalov, Gennadiy Ilin, Iskander Gayazov, Evgeny Khvostov, Andrey Mikhailov, Sergey Kurdubov, Sergey Serzhanov, Ilia Bezrukov, Viktor Stempkovsky, Alexander Vytnov, Igor Surkis, Valery Olifirov, Andrey Dyakov, Ismail Rahimov: Russian New Generation VLBI Network // IVS 2022 General Meeting Proceedings, Edited by Kyla L. Armstrong, Dirk Behrend, and Karen D. Baver NASA/CP–20220018789, 37–41 (2023)
  2. Evgeny Nosov, Dmitry Marshalov, Leonid Fedotov, Yuri Bondarenko, Ismail Rahimov: Using the Multifunctional Digital Backend System on Radio Telescopes of Svetloe Observatory // IVS 2022 General Meeting Proceedings, Edited by Kyla L. Armstrong, Dirk Behrend, and Karen D. Baver NASA/CP–20220018789, 77–81 (2023)
  3. Yuriy Vekshin, Voytsekh Ken, Sergei Kurdubov: Optimal Signal Averaging Time in VLBI Sessions // IVS 2022 General Meeting Proceedings, Kyla L. Armstrong, Dirk Behrend, and Karen D. Baver (eds), 144–147 (2023)