Search
  • Papers


Search results

  1. M. N. Andrianov, V. I. Kostenko, S. F. Likhachev: Improving Communication Efficiency in Deep Space Science Experiments // Transactions of IAA RAS, issue 64, 3–8 (2023)
  2. A. R. Shaykhutdinov, A. G. Rudnitsky, S. F. Likhachev, V. I. Kostenko, A. S. Andrianov: On Orbital Configuration of Space-VLBI Mission Millimetron // Transactions of IAA RAS, issue 47, 72–78 (2018)
  3. A. S. Andrianov, I. A. Guirin, V. I. Kostenko, V. E. Zharov, A.G. Rudnitsky, I. D. Litovchenko, V. Zuga, M. A. Shyrov, V. Avdeev, S. F. Likhachev, V. A. Ladygin, M. V. Shatskaya: ASC Correlator and Astro Space Locator Software: Data Processing in “Radioastron” Mission // Transactions of IAA RAS, issue 40, 134–137 (2017)
  4. A. S. Andrianov, I. A. Guirin, V. E. Jarov, V. I .Kostenko, A. G. Rudnitsky, S. F. Likhachev, M. V. Shatskaya: Radioastron» Project: Correlation Processing of the Earth-Space Interferometer Observations // Transactions of IAA RAS, issue 35, 38–45 (2015)
  5. E. A. Isaev, D. V. Dumsky, Yu. A. Belyatsky, S. B. Borodaenko, A. Yu. Zaitsev, M. A. Kitaeva, S. F. Likhachev, I. L. Ovchinnikov, V. D. Pugachev, V. A. Samodurov, M. V. Shatskaya : The current state of computing network of Pushchino radio astronomy observatory // Transactions of IAA RAS, issue 24, 247–249 (2012)
  6. E. A. Isaev, D. V. Dumsky, V. D. Pugachev, A. Yu. Zaitsev, V. A. Samodurov, S. F. Likhachev, M. V. Shatskaya, I. L. Ovchinnikov : The current state information and communication technologies in Pushchino Research Center of RAS // Transactions of IAA RAS, issue 24, 244–246 (2012)