Search
  • Papers


Search results

  1. A. N. Ermakov, Yu. A. Kovalev: RadioAstron Project. Calibration of the Space Radio Telescope in Flight — Automation of Data Processing // Transactions of IAA RAS, issue 54, 21–26 (2020)
  2. Yu. A. Kovalev, V. I. Vasil'kov, A. N. Ermakov, E. N. Vinyajkin, M. V. Popov, V. A. Soglasnov, M. G. Larionov, N. Ya. Nikolaev, E. N. Mironova, M. S. Burgin, Yu. Yu. Kovalev, P. A. Voitsik, M. M. Lisakov, A. M. Kutkin, A. V. Alakoz, N. N. Shakhvorostova, K. G. Belousov, A. V. Kovalenko: “RadioAstron” Project. Calibration of the Space Radio Telescope in Flight at the Wavelengths of 6.2, 18 and 92 cm in 2015–2018 // Transactions of IAA RAS, issue 54, 32–39 (2020)
  3. Yu. A. Kovalev, V. I. Vasil'kov, A. N. Ermakov, E. N. Vinyajkin, M. V. Popov, V. A. Soglasnov, M. G. Larionov, N. Ya. Nikolaev, E. N. Mironova, M. S. Burgin, Yu. Yu. Kovalev, P. A. Voitsik, M. M. Lisakov, A. M. Kutkin, A. V. Alakoz, N. N. Shakhvorostova, K. G. Belousov, A. V. Kovalenko: “RadioAstron” Project. Calibration of the Space Radio Telescope in Flight at the Wavelengths of 6.2, 18 and 92 cm in 2015–2018 // Transactions of IAA RAS, issue 54, 32–39 (2020)
  4. S V Pilipenko, Y Y Kovalev, A S Andrianov, U Bach, S Buttaccio, P Cassaro, G Cimò, P G Edwards, M P Gawroński, L I Gurvits, T Hovatta, D L Jauncey, M D Johnson, Yu A Kovalev, A M Kutkin, M M Lisakov, A E Melnikov, A Orlati, A G Rudnitskiy, K V Sokolovsky, C Stanghellini, P de Vicente, P A Voitsik, P Wolak, G V Zhekanis: The high brightness temperature of B0529+483 revealed by RadioAstron and implications for interstellar scattering // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 474, Issue 3, 3523–3534 (2018)
  5. S V Pilipenko, Y Y Kovalev, A S Andrianov, U Bach, S Buttaccio, P Cassaro, G Cimò, P G Edwards, M P Gawroński, L I Gurvits, T Hovatta, D L Jauncey, M D Johnson, Yu A Kovalev, A M Kutkin, M M Lisakov, A E Melnikov, A Orlati, A G Rudnitskiy, K V Sokolovsky, C Stanghellini, P de Vicente, P A Voitsik, P Wolak, G V Zhekanis: The high brightness temperature of B0529+483 revealed by RadioAstron and implications for interstellar scattering // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 474, Issue 3, 3523–3534 (2018)
  6. N. S. Kardashev, K. G. Belousov, A. V. Biryukov, V. I. Vasilkov, B. Z. Kanevsky, Yu. A. Kovalev, Y. Y. Kovalev, A. V. Kovalenko, V. N. Lukash, B. S. Novikov, A. I. Smirnov, S. D. Fedorchuk: “RadioAstron” space radio telescope and interferometer: technical solutions and operational experience // Transactions of IAA RAS, issue 47, 31–37 (2018)
  7. N. S. Kardashev, K. G. Belousov, A. V. Biryukov, V. I. Vasilkov, B. Z. Kanevsky, Yu. A. Kovalev, Y. Y. Kovalev, A. V. Kovalenko, V. N. Lukash, B. S. Novikov, A. I. Smirnov, S. D. Fedorchuk: “RadioAstron” space radio telescope and interferometer: technical solutions and operational experience // Transactions of IAA RAS, issue 47, 31–37 (2018)
  8. Yu. A. Kovalev, Yu. V. Sotnikova, A. K. Erkenov, A. V. Popkov, L. N. Volvach, V. I. Vasilkov, M. M. Lisakov, T. A. Semenova, P. G. Tsybulev: Features of the SRT and RATAN-600 calibration // Transactions of IAA RAS, issue 47, 38–42 (2018)
  9. A. Andrianov, M. V. Popov, N. Bartel, H. Bignall, C. Gwinn, M. Johnson, D. Jauncey, E. Fadeef, B. Ch. Joshi, N. Kardashev, R. Karuppusamy, Yu. Y. Kovalev, M. Kramer, A. Rudnitskiy, V. Shishov, T. Smirnova, V. A. Soglasnov, A. Zensus: Interstellar Plasma Scattering Effects Studied with Radioastron // Transactions of IAA RAS, issue 40, 138–142 (2017)