Search
  • Papers


Search results

  1. S V Pilipenko, Y Y Kovalev, A S Andrianov, U Bach, S Buttaccio, P Cassaro, G Cimò, P G Edwards, M P Gawroński, L I Gurvits, T Hovatta, D L Jauncey, M D Johnson, Yu A Kovalev, A M Kutkin, M M Lisakov, A E Melnikov, A Orlati, A G Rudnitskiy, K V Sokolovsky, C Stanghellini, P de Vicente, P A Voitsik, P Wolak, G V Zhekanis: The high brightness temperature of B0529+483 revealed by RadioAstron and implications for interstellar scattering // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 474, Issue 3, 3523–3534 (2018)
  2. N. S. Kardashev, K. G. Belousov, A. V. Biryukov, V. I. Vasilkov, B. Z. Kanevsky, Yu. A. Kovalev, Y. Y. Kovalev, A. V. Kovalenko, V. N. Lukash, B. S. Novikov, A. I. Smirnov, S. D. Fedorchuk: “RadioAstron” space radio telescope and interferometer: technical solutions and operational experience // Transactions of IAA RAS, issue 47, 31–37 (2018)
  3. Yu. A. Kovalev, Yu. V. Sotnikova, A. K. Erkenov, A. V. Popkov, L. N. Volvach, V. I. Vasilkov, M. M. Lisakov, T. A. Semenova, P. G. Tsybulev: Features of the SRT and RATAN-600 calibration // Transactions of IAA RAS, issue 47, 38–42 (2018)
  4. A. Andrianov, M. V. Popov, N. Bartel, H. Bignall, C. Gwinn, M. Johnson, D. Jauncey, E. Fadeef, B. Ch. Joshi, N. Kardashev, R. Karuppusamy, Yu. Y. Kovalev, M. Kramer, A. Rudnitskiy, V. Shishov, T. Smirnova, V. A. Soglasnov, A. Zensus: Interstellar Plasma Scattering Effects Studied with Radioastron // Transactions of IAA RAS, issue 40, 138–142 (2017)